Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne został oddany przez Prezesa NFZ do konsultacji.

Projekt zarządzenia zmiany zarządzenia powstał w związku ze zmianami w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Ma on na celu m.in. umożliwić leczenie pacjentów w tzw. dentobusach.

Uwagi do projektu można składać do 10 stycznia do godz. 16:00. ZARZĄDZENIE Nr …../2018/DSOZ

PREZESA

NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia …………………2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938, 2110 i 2217) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1 W zarządzeniu Nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) pkt 9otrzymuje brzmienie:

„9) etat przeliczeniowy – liczbę punktów rozliczeniowych przyznaną na miesiąc na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez lekarza lub lekarzy udzielających świadczeń przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole oraz dentobusu); kalkulacyjna wielkość etatu przeliczeniowego wynosi 15 000 pkt;”,

b) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) dentobus – pojazd, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).”;

2) w § 8:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) z jednym świadczeniodawcą udzielającym świadczeń w dentobusie na terenie jednego województwa”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności związanych z brakiem możliwości zabezpieczenia dostępności do świadczeń, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może odstąpić od zasad określonych w ust. 1 oraz ustalić inną wartość etatu przeliczeniowego niż wielkość kalkulacyjna, z uwzględnieniem dostosowania harmonogramu pracy proporcjonalnie do zasady, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 8 (nie dotyczy świadczeń udzielanych w dentobusie).”;

3) w § 10 dodaje się ust.3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku świadczeń udzielanych w dentobusie, świadczeniodawca przedstawia do 15. dnia każdego miesiąca propozycję miejsc postojów dentobusa w celu udzielania świadczeń, dotyczący miesiąca następnego, który po zaakceptowaniu, dyrektor oddziału wojewódzkiego umieszcza na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego.

4. - Wzór harmonorgamu postojów dentobusa określony jest w załączniku nr 6 do umowy.”;

4) w §12 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) ryczałt miesięczny (kwota przeznaczona za gotowość do udzielania świadczeń w okresie jednego miesiąca) oraz cena jednostki rozliczeniowej (punkt)” – w odniesieniu do świadczeń udzielanych w dentobusie.”;

5) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załącznikunr 1do niniejszego zarządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 6 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu podpisania.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij